logo Gameontabletop logo Gameontabletop
background Beyond Humanity: Colonies

Beyond Humanity: Colonies

Three Headed Monster

571

campaign image 3

campaign image 4
campaign image 5

A hybrid board game like you've never seen before: an unprecedented combination of a traditional board game combined with electronic miniatures that are supported by a linked app.


The game campaign on Kickstarter was an outstanding success: fully funded in 90 minutes, gathering over 1500 enthusiastic backers.

campaign image 6
After multiple requests, we have checked the possibilities to produce additional copies of the game without disturbing the production process or risking the delivery deadline. After a lot of thought, it appears that it will be possible, although in limited numbers. Therefore we are happy to open the Late Pledges with over 500 more game sets available!

campaign image 7
In this game, players take on the manager roles of a new settlement built on a distant exoplanet by refugees from a future Earth that is polluted and overpopulated. As a manager, you will propose and vote on new modules to be built, introduce decrees to define the culture and functionality of the colony, carry out planetary exploration and research to obtain valuable artifacts, gather resources, and gain public support from the colonists.
The game offers few game modes:

 • The standard semi-coop campaign, where players cooperate to keep the colony operational and self-sufficient, while at the same time competing to gain influence and make decisions on the direction of the colony's development based on your individual victory.
 • The full-coop campaign where players cooperate to manage the colony and fulfill a set of common goals as victory conditions.
 • Solo mode campaign, very similar to full-coop but with partially altered game mechanics to provide an exciting experience in overcoming special challenges.
 • Scenarios, which provide one-time unique experiences based on heavily modified rules of cooperative gameplay, usually confronting players with serious threats such as pandemics, imminent asteroid cataclysm, and crimelords.

campaign image 8
Visit the Kickstarter campaign page to learn more details about the game (just click the banner below)!

campaign image 9


campaign image 10
As board game enthusiasts, our team believes that an app should never take the player's attention away from the board. As engineers and designers, we fought to change the way software is used and can be a part of an exciting tabletop experience.


During the game, the app serves as a self-operating data slate that enhances the classic and traditional board game experience. It displays the status of the colony and its citizens and does not require any interaction asides from clicking “next” at the end of turn. Instead, the game gathers information about your actions on its own! Thanks to the CPU built into the central piece of the game, the app recognizes when new buildings are connected to it and it can recognize smart cards with the RFID technology built into the modules. The miniature buildings will communicate their status with you by flashing lights of different colors. The application on your smartphone or tablet, connected wirelessly to the colony itself, will display all the important information like the current resource statuses and the status of the residents.
On top of it all, hidden behind the scenes, there is a neural network implemented that simulates moods, opinions, and the current feelings of thousands of virtual citizens.


The purpose of putting all this tech into this board game is that it does the complex calculations for you, so you can fully focus on what happens above the table - convincing other players to assist your vision of the colony's future and combine your efforts to ensure the well being of the citizens!

campaign image 11
After finishing your pledge, within two to three days, you will receive your personal backer token. With this token you will access the Pledge Manager Companion where you will generate your avatar (that will be shown as a random citizen during other people’s games), propose colony names and, most important, choose the language version of the game.

With the same token, you will create your profile in the Exogen online meta-game, in which you will be able to explore the galaxy, expand your own corporation and find the perfect planets for your colonies. The open beta will launch soon, so you can play our game before you get our game!

Hybrydowa gra planszowa, jakiej jeszcze nie było: bezprecedensowe połączenie gry planszowej z miniaturami elektronicznymi i towarzyszącą im aplikacją.

Kampania na Kickstarterze była wybitnym sukcesem: sfinansowana w 90 minut, finalnie zgromadziła ponad 1500 entuzjastów i zebrała ponad milion trzysta tysięcy złotych .

campaign image 6

Po wielu prośbach osób, które chciały dołączyć do wspierających, sprawdziliśmy możliwość wyprodukowania dodatkowych kopii gry bez zakłócania procesu produkcyjnego ani ryzykowania terminu dostawy. Nareszcie stwierdziliśmy, że będzie to możliwe, choć w ograniczonej liczbie. Dlatego uruchamiamy Late Pledge z dostępnymi ponad 500 dodatkowymi egzemplarzami gry!

campaign image 7

Naładowane elektroniką miniatury budynków tworzą model kolonii, który prowadzi złożoną symulację funkcjonowania kolonii, a następnie komunikuje się z aplikacją wyświetlającą na ekranie dane o kolonii, jej mieszkańcach i zasobach.
Gracze wcielają się w członków zarządu kolonii i podejmują wspólnie decyzje o jej rozbudowie oraz zarządzają jej rozwojem poprzez dekrety, wczytywane na elektronicznych kartach. Dzięki przejęciu przez grę liczenia rozbudowanej matematyki i ekonomii, gracze mogą skupić się na taktyce i interakcjach pomiędzy sobą. Setting gry to realistyczne Hard-SF w połączeniu z transhumanizmem i cyberpunkiem.

Gra oferuje kilka trybów rozgrywki:

 • Podstawowa kampania semi-coop, w której gracze wspólnie walczą o przetrwanie kolonii, a jednocześnie konkurują o władzę i wpływy oraz forsują własną wizję przyszłości kolonii, aby finalnie wyłonić jednego zwycięzcę na podstawie realizacji indywidualnych ukrytych celów.
 • Kampania typu full-coop, w której gracze współpracują w celu zarządzania kolonią i wypełniania zestawu wspólnych celów jako warunków zwycięstwa.
 • Kampania w trybie solo, bardzo podobna do trybu pełnej kooperacji, ale z częściowo zmienioną mechaniką gry, aby zapewnić ekscytującą rozgrywkę dla pojedynczego gracza.
 • Scenariusze, które zapewniają jednorazowe unikalne zadania oparte na mocno zmodyfikowanych zasadach kooperacyjnej rozgrywki, zwykle stawiające przed graczami poważne zagrożenia takie jak pandemie, nadciągające asteroidy czy przestępcy.

campaign image 8

Odwiedź stronę kampanii w serwisie Kickstarter, aby dowiedzieć się więcej o grze (wystarczy kliknąć baner poniżej)!

campaign image 17


campaign image 10
Jako entuzjaści gier planszowych, nasz zespół uważa, że ​​aplikacja nigdy nie powinna odwracać uwagi gracza od planszy. Jako inżynierowie i projektanci staraliśmy się zmienić sposób korzystania z oprogramowania aby była uzupełnieniem ekscytującego doświadczenia na stole.


Podczas gry aplikacja służy jako wyświetlacz danych, która dopełnia tradycyjny tryb gry planszowej. Ekran wyświetla status kolonii i jej mieszkańców i nie wymaga żadnej interakcji poza kliknięciem „Dalej” na końcu tury. Zamiast tego gra sama zbiera informacje o waszych działaniach! Dzięki procesorowi wbudowanemu w moduł centralny, aplikacja rozpoznaje, kiedy podłączane są do niej nowe budynki i może czytać “inteligentne” karty dzięki wbudowanej technologii RFID. Miniatury budynków będą komunikować się z tobą poprzez różnokolorowe oświetlenie. Aplikacja na smartfonie lub tablecie, połączona bezprzewodowo z samą kolonią, wyświetli wszystkie ważne informacje, takie jak aktualny stan zasobów i status mieszkańców. Co więcej, ukryta wewnątrz gry jest sieć neuronowa, która symuluje nastroje, opinie i obecne odczucia tysięcy wirtualnych obywateli.


Celem wprowadzenia tej całej technologii do tej gry planszowej jest przejęcie przez nią skomplikowanych obliczeń, abyś mógł w pełni skupić się na tym, co dzieje się nad stołem - przekonując innych graczy twojej wizji przyszłości kolonii i aby połączyć wysiłki dla przetrwania kolonii zapewnienia dobrobytu obywateli!

campaign image 11
Po zakończeniu swojego zamówienia, w ciągu dwóch do trzech dni otrzymasz swój osobisty token. Za pomocą tego tokena uzyskasz dostęp do Pledge Manager Companion’a, w którym wygenerujesz swojego awatara (który będzie wyświetlany jako losowy obywatel podczas gier innych osób), zaproponujesz nazwy kolonii i, co najważniejsze, wybierzesz wersję językową gry.

Za pomocą tego samego tokena utworzysz swój profil w meta-grze online Exogen, w której będziesz mógł badać galaktykę, rozwijać własną korporację i znajdować idealne planety dla swoich kolonii. Wkrótce rozpocznie się otwarta Beta, więc możesz zagrać w naszą grę, zanim otrzymasz naszą grę!

Ein hybrides Brettspiel, wie Du es noch nie gesehen hast: eine außergewöhnliche Kombination aus einem traditionellen Brettspiel und elektronischen Miniaturen, die von einer verknüpften App unterstützt werden.

Die Spielekampagne auf Kickstarter war ein herausragender Erfolg: Sie wurde in 90 Minuten vollständig finanziert und versammelte über 1500 begeisterte Unterstützer.

campaign image 6
Nach mehreren Anfragen haben wir die Möglichkeiten geprüft, zusätzliche Kopien des Spiels zu produzieren, ohne den Produktionsprozess zu stören oder die Lieferfrist zu riskieren. Nach langem Überlegen scheint es möglich zu sein, wenn auch nur in begrenzter Anzahl. Daher freuen wir uns, die Late Pledges mit über 500 weiteren Spielesets zu eröffnen!

campaign image 7
In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Manager-Rolle von einer neuen Siedlung, die von Flüchtlingen von der Erde die in der Zukunft verschmutzt und übervölkert ist, auf einem entfernten Exoplaneten errichtet wurde. Als Manager wirst Du neue Module vorschlagen und darüber abstimmen, Dekrete einführen, um die Kultur und Funktionalität der Kolonie zu definieren, Planetenerkundungen und -forschungen durchführen, um wertvolle Artefakte zu erhalten, Ressourcen zu sammeln und öffentliche Unterstützung von den Kolonisten zu erhalten.

Das Spiel bietet einige Spielmodi:

 • Die Standard-Semi-Coop-Kampagne, bei der die Spieler zusammenarbeiten, um die Kolonie betriebsbereit und autark zu halten, während sie gleichzeitig Einfluss gewinnen und auf der Grundlage Ihres individuellen Sieges Entscheidungen über die Richtung der Entwicklung der Kolonie treffen.
 • Die Full-Coop-Kampagne, bei der die Spieler zusammenarbeiten, um die Kolonie zu verwalten und eine Reihe gemeinsamer Ziele als Siegbedingungen zu erreichen.
 • Solo-Modus-Kampagne, sehr ähnlich wie Full-Coop, jedoch mit teilweise veränderter Spielmechanik, um eine aufregende Erfahrung bei der Bewältigung besonderer Herausforderungen zu bieten.
 • Szenarien, die einmalige, einzigartige Erlebnisse bieten, die auf stark veränderten Regeln des kooperativen Spielens basieren und die Spieler normalerweise mit ernsthaften Bedrohungen wie Pandemien, bevorstehenden Asteroidenkatastrophen und „Crime Lords“ konfrontieren.

campaign image 8

Besuche die Kickstarter-Kampagnenseite, um mehr über das Spiel zu erfahren (klicke einfach auf das Banner unten)!

campaign image 25

campaign image 10
Wir sind Brettspiel-Enthusiasten und unser Team ist überzeugt, dass die App die Aufmerksamkeit des Spielers niemals vom Brett ablenken sollte. Als Ingenieure und Designer haben wir uns bemüht, die Art und Weise zu ändern, in der Software verwendet wird, die Teil eines aufregenden Tabletop-Erlebnisses sein kann.

Darüber hinaus ist hinter den Kulissen ein neuronales Netzwerk implementiert, das Stimmungen, Meinungen und die aktuellen Gefühle Tausender virtueller Bürger simuliert.


Der Zweck all dieser Technologie in diesem Brettspiel besteht darin, dass die komplexen Berechnungen für Dich durchgeführt werden, sodass Du dich voll und ganz auf das konzentrieren kannst, was über dem Tisch geschieht. So kannst Du andere Spieler davon überzeugen, Deine Vision von der Zukunft der Kolonie zu unterstützen und Deine Bemühungen zu kombinieren um das Wohl der Bürger sicherzustellen!


campaign image 11
Nach Abschluss Deiner Zusicherung („Pledge“), erhältst Du innerhalb von zwei bis drei Tagen Deinen persönlichen Unterstützer-Token. Mit diesem Token hast Du Zugriff auf den Pledge Manager-Begleiter, wo Du Deinen Avatar generierst (der bei Spielen anderer Personen als zufälliger Bürger angezeigt wird), Kolonienamen vorschlägst und vor allem die Sprachversion des Spiels auswählst.

Mit dem gleichen Token erstellst Du Dein Profil im Exogen-Online-Metaspiel, in dem Du die Galaxie erkundest, Dein eigenes Unternehmen erweiterst und die perfekten Planeten für Deine Kolonien finden kannst. Die offene Beta wird bald veröffentlicht, sodass Du unser Spiel spielen kannst, bevor Du unser Spiel erhältst

Un jeu de société hybride comme vous n’en avez jamais vu : une combinaison inédite de jeu de société traditionnel avec des miniatures électroniques connectées à une application.
La campagne sur Kickstarter a été un succès exceptionnel : le jeu a été entièrement financé en 90 minutes, rassemblant plus de 1500 contributeurs enthousiastes.

campaign image 6

Suite aux nombreuses demandes, nous avons analysé la possibilité de produire des copies supplémentaires du jeu sans perturber le processus de production ni retarder les délais de livraison. Après réflexion, nous avons décidé que ce sera possible, bien qu'en nombre limité. Nous sommes donc heureux d’ouvrir les Engagements Tardifs avec plus de 500 kits de jeux supplémentaires disponibles !

campaign image 7
Dans ce jeu, les joueurs jouent le rôle de managers d'une nouvelle colonie construite sur une exoplanète éloignée par des réfugiés fuyant une Terre du futur polluée et surpeuplée. En tant que dirigeants, vous organiserez des votes pour décider de la construction de nouveaux bâtiments ou promulguerez des décrets pour définir la culture et la fonctionnalité de la colonie, vous explorerez la planète et réaliserez des recherches pour obtenir des artefacts précieux, des ressources et le soutien des colons.
Le jeu propose plusieurs modes de jeu:

 • La campagne en mode semi-coopératif standard où les joueurs coopèrent pour maintenir la colonie opérationnelle et autonome, tout en rivalisant pour gagner en influence et pouvoir prendre des décisions sur la direction du développement de la colonie en fonction de votre victoire individuelle.
 • La campagne en mode coopératif complet où les joueurs coopèrent pour gérer la colonie et remplir un ensemble d'objectifs communs comme condition de victoire.
 • La campagne en mode solo, très similaire au mode coopératif complet, mais avec des mécanismes de jeu partiellement modifiés pour offrir une expérience passionnante en surmontant des défis spéciaux.
 • Les scénarios qui offrent des expériences ponctuelles et uniques basées sur les règles de jeu coopératif fortement modifiées, où les joueurs doivent le plus souvent faire face à de graves menaces telles que des pandémies, des cataclysmes imminents causés par des astéroïdes et des seigneurs du crime.

campaign image 8
Pour en savoir plus sur le jeu, visitez la page de la campagne sur Kickstarter (cliquez simplement sur la bannière ci-dessous) !

campaign image 33
campaign image 10
En tant que passionnés de jeux de société, nous estimons qu'une application ne doit jamais détourner l'attention du joueur du plateau. En tant qu'ingénieurs et concepteurs, nous avons œuvré pour faire évoluer la manière dont est utilisé le software et en faire une partie intégrante d’un jeu de plateau passionnant.


Pendant le jeu, l'application sert de référentiel de données autonome qui améliore l'expérience du jeu de société classique et traditionnel. Elle affiche le statut de la colonie et de ses citoyens et ne nécessite aucune autre interaction que de cliquer « suivant » à la fin de chaque tour. Le jeu recueille tout seul les informations sur vos actions ! Grâce au UCT intégré dans la pièce centrale du jeu, l'application sait quand de nouveaux bâtiments y sont connectés et elle reconnait les cartes à puce RFID intégrées aux modules. Les bâtiments miniatures indiqueront leur statut en faisant clignoter des lumières de différentes couleurs. L'application installée sur votre smartphone ou tablette, connectée sans fil à la colonie elle-même, affichera toutes les informations importantes comme les niveaux des ressources et le statut des résidents. En plus de tout cela, caché dans les coulisses, un réseau de neurones simule les humeurs, les opinions et les sentiments de milliers de citoyens virtuels.


Nous avons placé toute cette technologie dans notre jeu de société pour qu’elle effectue tous les calculs complexes pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur ce qui se passe autour de la table – comment convaincre les autres de vous aider à mettre en œuvre votre vision de l'avenir de la colonie et combiner vos efforts pour assurer le bien-être des citoyens !


campaign image 11
Après avoir déterminé votre engagement, dans les deux à trois jours suivants vous recevrez votre mot de passe personnel pour contributeur. Il vous permettra d’accéder au Pledge Manager Companion (Compagnon de gestion de contribution) où vous pourrez générer votre avatar (qui s’affichera comme un citoyen aléatoire pendant les jeux des autres joueurs), proposer des noms pour les colonies et, plus important encore, choisir la version linguistique de votre jeu.


En utilisant le même code, vous créerez votre profil dans le méta-jeu en ligne Exogen, dans lequel vous pourrez explorer la galaxie, développer votre propre corporation et trouver les parfaites planètes pour vos colonies. La bêta ouverte sera bientôt disponible, vous pouvez donc jouer à notre jeu avant même de le recevoir

Un juego de mesa híbrido como nunca antes lo habías visto: una combinación sin precedentes de juego de mesa tradicional con miniaturas electrónicas apoyadas por una app.
La campaña del juego en Kickstarter fue un gran éxito: recibimos toda la financiación necesaria en 90 minutos, gracias a alrededor de 1500 patrocinadores entusiasmados con el proyecto.

campaign image 6

Tras múltiples solicitudes, hemos estudiado la posibilidad de realizar copias adicionales del juego sin interrumpir el proceso de producción o poner en riesgo el plazo de entrega. Después de darle muchas vueltas, parece que será posible, pero de forma limitada. Así que estamos encantados de comenzar con las Late Pledges (Contribuciones a Posteriori) con más de 500 sets disponibles.

campaign image 7
En este juego, te encargarás de un nuevo asentamiento construido en un lejano exoplaneta por exiliados de un futuro planeta Tierra que ha sido totalmente contaminado y sobrepoblado. Como encargado, deberás realizar propuestas y votar sobre la construcción de nuevos módulos, dictar decretos para definir la cultura y la funcionalidad de la colonia, llevar a cabo expediciones de exploración del nuevo planeta para obtener artefactos de valor, reunir recursos y ganarse el apoyo público de los colonos.
El juego ofrece las siguientes modalidades:

 • La campaña estándar semi-coop o semicooperativa, donde los jugadores colaboran para mantener la operatividad y la autosuficiencia de la colonia mientras, al mismo tiempo, compiten para ganar influencia y tomar decisiones sobre hacia dónde debe desarrollarse la colonia, con base en victorias individuales.
 • La campaña full-coop o totalmente cooperativa, donde los jugadores colaboran para dirigir la colonia y cumplir una serie de objetivos como condiciones de victoria.
 • Campaña solo mode o en solitario, muy similar a la full-coop pero con algunas modificaciones en la dinámica del juego que aumentan la emoción de la experiencia, con la superación de retos especiales.
 • Scenarios o supuestos, que te brinda experiencias exclusivas basadas en reglas de juego cooperativo, pero con grandes modificaciones, que normalmente implican afrontar graves amenazas como pandemias, impactos meteóricos inminentes y jefes de organizaciones criminales.

campaign image 8
Entra en la campaña de Kickstarter para saber más acerca del juego (haz clic en el banner a continuación).

campaign image 41


campaign image 10
Como amantes de los juegos de mesa, nuestro equipo cree que una app nunca debería restarle atención al tablero. Como ingenieros y diseñadores, luchamos para cambiar la forma en que se utiliza el software para lograr que forme parte de una emocionante experiencia de juego.


Durante el juego, la app será como una especie de DataSlate autónomo para potenciar la experiencia de juego clásico y tradicional. Muestra el estado de la colonia y sus ciudadanos y no requiere mayor interacción que un simple clic en “Siguiente” al final del turno. Esto quiere decir que el juego reúne información sobre tus acciones por sí solo. Gracias a la CPU integrada en la pieza central del juego, la app detecta cuándo se conectan nuevos edificios y puede reconocer tarjetas inteligentes con la tecnología RFID de los módulos. Los edificios en miniatura te comunicarán su estado a través de luces parpadeantes de diferentes colores. La app en tu smartphone o tablet, conectada de forma inalámbrica con la misma colonia, mostrará todos los datos importantes, tales como el estado actual de los recursos y el de los residentes. Mientras tanto, entre bastidores, se ha implantado una red neuronal que simula estados de ánimo, opiniones y los sentimientos a tiempo real de miles de ciudadanos virtuales.


El fin de integrar toda esta tecnología en este juego de mesa es que no tengas que molestarte en realizar cálculos complicados y puedas concentrarte en lo que ocurre sobre la mesa, convenciendo a otros jugadores para que apoyen tu visión sobre el futuro de la colonia y así unir fuerzas para asegurar el bienestar de los ciudadanos.

campaign image 11
Una vez hecha tu contribución, recibirás una ficha personal de patrocinador en dos o tres días. Esta ficha te da acceso al Pledge Manager Companion (Asistente del Patrocinador), donde podrás generar tu avatar (que aparecerá como ciudadano aleatorio durante las partidas de otros), sugerir nombres para las colonias y, lo más importante, seleccionar el idioma.

La misma ficha te posibilitará el acceso al Exogen online meta-game, donde podrás explorar la galaxia, expandir tu propia corporación y buscar los mejores planetas para tus colonias. Próximamente, se lanzará la versión open beta (en abierto) para que puedas jugar antes de recibir el set.


campaign image 44

campaign image 45

campaign image 46

campaign image 47

campaign image 48

campaign image 49

campaign image 50

campaign image 51

campaign image 52

campaign image 53

campaign image 54

campaign image 55

campaign image 56

campaign image 57

campaign image 58

campaign image 59

campaign image 60


IN CASE YOU PLEDGED IN KICKSTARTER FOR EXTRA "NAME-IN-GAME" FEATURE OR EXTRA GAME BOXES, PLEASE EMAIL US AND IT WILL BE ADDED TO YOUR PROFILE.


Game add-on's and upgrade pack's
 • Galactic Marketplace mini Per $ 10 Galactic Marketplace mini
 • More Decree Cards Per $ 30 More Decree Cards
 • Frosty Arctic Game Mat Per $ 30 Frosty Arctic Game Mat
 • Sandy Dunes Game Mat Per $ 30 Sandy Dunes Game Mat
 • Red Rocky Game Mat Per $ 30 Red Rocky Game Mat
Special status
 • Odbior Osobisty Warszawa (personal pickup) Per $ 0 Odbior Osobisty Warszawa (personal pickup)
Extras
 • Extras shipping Per $ 15 Extras shipping
 • Three Headed Monster T-shirt Per $ 25 Three Headed Monster T-shirt
 • Game Art Premium Poster (portrait) Per $ 40 Game Art Premium Poster (portrait)
 • Game Art Premium Poster (landscape) Per $ 40 Game Art Premium Poster (landscape)
 • Game Art Infographic Poster (portrait) Per $ 40 Game Art Infographic Poster (portrait)
 • Three Headed Monster Hoodie Per $ 40 Three Headed Monster Hoodie
Torna agli aggiornamenti

Aggiungi un commento

Per scrivere un commento si deve essere registrati:

Aggiungi un commento

Per scrivere un commento si deve essere registrati:

1 commento

   Condividi sui social media

   Beyond Humanity: Colonies In corso

   Beyond Humanity: Colonies Three Headed Monster

   Leave Earth and venture into space to discover exoplanets and set up a colony in a worker placement board game with electronic minis!

   Finanziamento

   1.573
   Backers
   $ 385.634 (857%)
   Quota raggiunta
   • Obiettivo :
    $ 45.000
   •  Importo raccolto :
    $ 333.471
   • + Late Pledge :
    $ 52.163

   Tempo Rimanente

   27
   Giorni
   da 28/01/2020 13:00 a 30/04/2020 23:59

   Capo progetto

   Three Headed Monster

   Three Headed Monster [Los Angeles, United States]

   www.bhcolonies.com

   Contatto

   Condividi sui social media

   Capo progetto

   Three Headed Monster

   Three Headed Monster [Los Angeles, United States]

   www.bhcolonies.com

   Contatto

   Condividi sui social media